توجه: نرم افزار زیر برای هر دو سری SA و EA کاربرد دارد!

نرم افزار SATOOL SamDraw5.0 SamDraw4.0
نسخه V6.0.0.41        Download V5.0.10.4        Download
 • Including SA4.0
 • V4.0.4        Download
 • Install SA4.0 after downloading.
 • اندازه نرم افزار 60M 35.8M 24.3M
  راهنما SATOOL manual        Download SA5.0 manual        Download SA4.0 manual        Download
  درایور
  • SA6.0:Driver for SA is under software installation directory:*:\****\SATOOL\USB          
  •            Driver for EA is under software installation directory:*:\****\SATOOL\EAUSB
  • SA5.0 & SA4.0:Driver for SA/EA is under software installation directory: *:\****\SamDraw5.0(or SamDraw4.0)\USB
  • Windows XP、Windows7-32 install the driver in folder X86
  • Windows7-64、Windows8 & 10 install the driver in folder IA64
  • SA5.0 or SA4.0 apply to win8 & win10 must prohibit the digital signature first.
  • Method of prohibiting the digital signature for Windows8 & 10       Download
  روش نصب درایور
  • Driver Installation Method        Open        Download
  • Driver Installation Video        Download
  • Detailed Installation Steps        Open
  • Please install the driver under the device manager according to the installation method or the video
  قابل اجرا
 • EA-035A-T                EA-043A           EA-070B
 • مورد استفاده
  سازگاری
  • Only downwards compatibility
  • (High version software can open the lower version programs, low version software can't open the higher version programs)
  • ★ Warm hint:please verify the software version before programming.

  Top